سال 1397

اقتصاد مقاومتی

نولید و اشتغال

احمد ابولحسنی

رئیس اتحادیه سازندگان کلیشه، لیتوگراف، مهر و پلاک

پیشرفت تکنولوژی مانع از جعل اسناد و مهر می گردد

امنیت پایدار، رونق اقتصادی

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی

رمزنیه نقش دینا

نمونه مهر

مهرهای شناسه دار قابل پیگیری

مهرساز معتمد

توزیع برچسب امنیتی در مهرسازی های معتبر کشور

سازماندهی و تخصیص کد رهگیری مُهرهای کشور