قرارداد بیمه تضمین کیفیت محصولات مجمابابیمه ایران امضاشد

قرارداد بیمه تضمین کیفیت محصولات مجمابابیمه ایران امضاشد

به گزارش ریاست مجما ازابتدای اردیبهشت ماه تمامی محصولات دارای شماره سریال مجما دارای بیمه تضمین کیفیت کالا نزدبیمه ایران هستند.

این بدین معنی است که اگر هرکدام از متعاملین بامرکزمهرهای امنیتی وضدجعل ایران ، درمورد وصف امنیتی مهرها اظهارنارضایتی نماید علاوه برواحد خدمات پس ازفروش مجما ،میتوانندبه واحدخسارت بیمه ایران مراجعه نموده وهزینه پرداختی بابت سفارش مهررادریافت نمایند.

این خبر حاکی از کیفیت بالا وقدرت تولید مجمابااستانداردهای ملی وجهانی است.