شرایط اخذنمایندگی استانی مجما

شرایط اخذنمایندگی استانی مجما ومدارک موردنیاز

شرایط اخذنمایندگی

شرايط عمومي
1-افرادحقیقی اعم از خانم یاآقا دارای تابعيت جمهوري اسلامي ایران
2-داشتن سلامت جسمانی ، عقلانی وروحی
3-نداشتن سوء پيشينه كيفري و عدم اعتياد به مواد مخدر بنا به تصديق مراجع ذيصلاح
4-داشتن اعتبار و شهرت و وجهه اجتماعي
5-آشنایی اولیه با مبانی رایانه
6-مدرک حداقل دیپلم
7-داشتن حداقل 20 و حداكثر 55 سال تمام شمسي
8-موفقيت در مصاحبه و كسب امتياز لازم
9-دارای حساب بانکی عهده بانک صادرات
10-داشتن فضاي کافی جهت انجام امورمحوله
11- توانايي انجام امورات مربوط به نمايندگي
12- ارائه سند مالكيت دفتر يا اجاره نامه معتبر به مدت يك سال
(بجزمتقاضیان اخذنمایندگی درجه3)

شرايط خصوصي
1-اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي  (برابر اصل شده)
2-اصل مدرك تحصيلي(برابر اصل شده)
3-تعداد 3 قطعه عكس 4*3
4-تكميل فرم ثبت نام و ارائه اصل برگه عدم سوء پيشينه كيفري وسوابق کاری
5- واريز مبلغ 30،000تومان جهت تضمین شرکت در اخذ نمایندگی
6- جدول واریز مبالغ اخذ نمایندگی

واريز وجه  860،000تومان جهت متقاضیان  اخذ نمایندگی عادی(درجه3)غیرانحصاری
توضیحات : هماننددفاتر صدوربیمه نامه بازارسازی وبازاریابی کرده وسفارشات توسط دفتر تهران ساخته و ارسال میگرددوازمبلغ فاکتور20%سهم نماینده است.

واریز مبلغ 7،000،000تومان جهت متقاضیان اخذ نمایندگی انحصاری (درجه2)

توضیحات : عینا ماننددرجه 3بوده بااین تفاوت که انحصاری بوده و30%ازمبلغ فاکتورسهم نماینده است.

واریز مبل29،800،000تومان جهت متقاضیان واگذاری امتیاز انحصاری وتجهیز ادوات ساخت امهار امنیتی دراستان مربوطه(درجه1)
 
توضیحات : که مستقلا وبطورکاملاانحصاری فعالیت کرده و60%ازمبلغ فاکتورسهم نماینده میباشد.

7- ارائه سفته بانکی به مبلغ 10،000،000 تومان برا ي تمام نامزدهاي واجد شرايط.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به کانال مراجعه کرده وباادمین سئوالات خودرامطرح نمایید.
ادمین:
@majmamarkaz
کانال:
@mohrmajma
شماره کارت مجازی:6037691990108110
شماره حساب:0212269751005
شماره شبا:Ir930190000000212269751005
بانک صادرات ایران -
 بنام :مرکزجامع مهرهای امنیتی وضدجعل ایران

علاقمندان واجدشرایط باید مدارک ذکرشده( همراه فیش واریزی تضمین شرکت در اخذنمایندگی رابه تلگرام مرکز به آی دی
@majmamarkaz
ارسال نمایند.

 

توجه

خواهشمنداست توجه فرمایید : روند پذیرش نماینده از استانها شامل مواردزیرمیباشد
ابتدا متقاضی باارسال مدارک هویتی(رونوشت کارت ملی)
ارسال رونوشت آخرین مدرک تحصیلی
ارسال یک رزومه کاری 5ساله(قبلا کجامشغول به کاربوده وچندسال ودلیل قطع همکاری)
بیان اینکه سوءپیشینه کیفری یاسابقه دستگیری دارد یا ندارد
واریز فیش30000تومان هزینه ثبت نام واستعلام به حساب
شماره کارت مجازی:6037691990108110
شماره حساب:0212269751005
شماره شبا:Ir930190000000212269751005
بانک صادرات ایران -
 بنام :مرکزجامع مهرهای امنیتی وضدجعل ایران
وارسال این مدارک به آی دی
@majmamarkaz

بعداز تایید اولیه باتعیین وقت از طرف واحدامورنمایندگان ،در محل مجما جهت انجام مصاحبه حضوری حاضرخواهدشدکه اگر دراین مرحله نیز درخواست متقاضی اخذ نمایندگی تایید شد،قراردادمنعقدشده ودرانتها مبلغ مقررشده برای نمایندگی طی همان جلسه اخذ خواهدشد.
 

                                                                                                                                 باسپاس-امورنمایندگان مجما