دومین نمایشگاه پیشگیری ومقابله باجعل اسنادرسمی

دومین نمایشگاه پیشگیری ومقابله باجعل اسنادرسمی وحاکمیتی برگزارشد

دومین نمایشگاه پیشگیری ومقابله باجعل اسنادرسمی وحکومتی باحضورسازمانهای حاکمیتی برگزارشد.

مجما(مرکزجامع مهرهای امنیتی وضدجعل ایران)نیز دراین نمایشگاه حضوریافته وموفق به کسب لوح سپاس از ستادپیشگیری ومقابله باجعل وزارت کشور گردید.