توزیع برچسب امنیتی

توزیع برچسب مهرساز معتمد در مهرسازی‌های سطح کشور

 

توزیع برچسب مهرساز معتمد در مهرسازی های سطح کشور در ابتدای خرداد ماه انجام گرفت.

بنا به گزارش ، «احمد ابوالحسنی» رئیس اتحادیه سازندگان کلیشه‌و لیتوگراف، مهرو پلاک و چاپ‌و اسکرین کشور بیان کردند : از اول تیرماه کلیه مغازه های مهر و پلاک سازی کشور ملزم به دریافت کدرهگیری و سند مالکیت مهر از مرکز ثبت شناسه www.smohr.ir هستند و اگر مهری از اول تیرماه امسال فاقد کدرهگیری باشد، از اعتبار ساقط می شود.

رئیس اتحادیه سازندگان کلیشه‌و لیتوگراف، مهرو پلاک و چاپ‌و اسکرین کشور در ادامه افزود : برچسب‌های امنیتی، در تمام مهرسازی‌های دارای اعتبار، توزیع شده و این مهرسازی‌ها برای ساخت مهر، معتمد می‌باشند. و افراد متقاضی برای دریافت مهر با شناسه، باید به مهرسازانی مراجعه نمایند که دارای برچسب امنیتی باشند.

رضا جودی رئیس مرکز جامع مهر‌های امنیتی با بیان اینکه واحدهای صنفی معتمد از سوی اتحادیه معرفی می‌گردند، افزود: این واحدهای صنفی موظف به ارائه سند موقت کد شناسه دینا جهت استعلام و پیگیری صحت و اعتبار مهر شما در وب سایت اعلام شده می‌باشند.

رئیس مرکز جامع مهر‌های امنیتی در ادامه توضیح دادند که خدمات ثبت سامانه‌ای و تخصیص کد شناسه دینا رایگان می‌باشد.