بازدید سرداراشتری فرمانده محترم ناجا ازغرفه مجما
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات، پلیسی، ایمنی و امنیتی